HR-DASB-1, GPBNS, Plinara (1903.-1918.), kut. 62/53

HR-DASB-1, GPBNS, Pčelarstvo, lov i ribolov, elektrifikacija (1883.-1916.) – kut. 61/52
25/01/2021
HR-DASB-1, GPBNS, Stočarstvo i veterinarstvo (1895.-1918.), kut. br. 59/50
25/01/2021
Skip to content